Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

Gender Datenreport Berlin 2014

KONTAKT

Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen

Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen
Oranienstraße 106
10969 Berlin
Telefon: 030 9028-2743
Telefax: 030 9028-2053
pressestelle@senaif.berlin.de
www.berlin.de/sen/aif
Redaktion
Abteilung Frauen und Gleichstellung
www.berlin.de/sen/frauen/
Gabriele Cüppers
gabriele.cueppers@senaif.berlin.de
Telefon: 030 9028-2120
Dr. Christiane Bialas
christiane.bialas@senaif.berlin.de
Telefon: 030 9028-2131

Amt für Statistik
Berlin-Brandenburg

Amt für Statistik Berlin-Brandenburg
Behlertstr. 3a
14467 Potsdam
Telefon:  0331 8173-1777
Telefax:  030 9028-4091
 
Standort Berlin
Alt-Friedrichsfelde 60
10315 Berlin
info@statistik-bbb.de
www.statistik-berlin-brandenburg.de